Все записи автора frupek

Верховна Рада збільшила на 1,51 млрд. грн. видатки на технічне переоснащення та охорону праці на вугледобувних підприємствах

Верховна Рада України на засіданні 16 жовтня 2012 року ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо збільшення видатків на технічне переоснащення та охорону праці на вугледобувних підприємствах.

За ухвалення Закону в цілому проголосували 267 депутатів.

Закон передбачає збільшення видатків на технічне переоснащення та охорону праці на вугледобувних підприємствах за бюджетною програмою КПКВК 1101200 «Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств, у тому числі через механізм здешевлення та погашення кредитів, а також виконання програми реновації гірничошахтного обладнання» на 1 450,0 млн. гривень.

Також передбачено збільшення на 60,0 млн. гривень бюджетних видатків на заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах за бюджетною програмою КПКВК 1101160 «Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю дегазації».

Виділення коштів буде сприяти технічному переоснащенню вугледобувних підприємств та збільшенню обсягів видобутку вугілля, а також забезпечить підвищення безпеки праці шахтарів на вугледобувних підприємствах.

Стан (2009-2012р.р.) та перспективи розвитку вугільної промисловості до 2022 року

Стан (2009-2012р.р.) та перспективи розвитку вугільної промисловості до 2022 рокуСтан (2009-2012р.р.) та перспективи розвитку вугільної промисловості до 2022 року

Вугільна промисловість України відіграє особливу роль у забезпеченні стабільного поточного функціонування і розвитку національної економіки. Вона об’єктивно створює основи енергетичної безпеки держави і експортного потенціалу її металургійної промисловості. Проте через повільне та суперечливе реформування державний сектор галузі роками знаходиться в стані стагнації, використовуючи при цьому багатомільярдні ресурси бюджетної державної підтримки. В останні десять років загальний обсяг видобутку вугілля в Україні характеризується вкрай низькою стабільністю і коливається в межах 72-82 млн. тонн на рік. За період, що пропонується для розгляду і аналізу (2009-2012 р.р.), відмічається зростання вуглевидобутку в цілому з 72,3 млн. тонн у 2009 р. до 75,2 млн. тонн у 2010р. і майже 82,0 млн. тонн у 2011 році. При цьому на шахтах державного сектора відбувалося падіння обсягів видобутку у 2009 і 2010 р.р. на 10,6% і 9,2% відповідно. У 2011 р. тут вуглевидобуток збільшився на 3 млн. тонн (8,5%) та склав понад 38,4 млн. тонн – тобто досяг рівня 2009 року. У 2012 р. державні підприємства планують забезпечити видобуток 25,1 млн. тонн вугілля (без урахування ДП «Ровенькиантрацит» та ДП «Свердловантрацит», які передано у концесію). Перед ними поставлено завдання – підвищити рівень цього видобутку на 10%. Проте зазначене потребує відповідних державних або недержавних інвестиційних ресурсів на технічне переоснащення. Саме у цьому питанні вугільні шахти, які входять у сферу управління Міненерговугілля, мають великі труднощі.

Загалом інвестиційна привабливість державних шахт суттєво знижується через вкрай низький рівень їх виробничо-господарської діяльності. Так, збитки від випуску товарної вугільної продукції державними вугільними підприємствами у 2009 р. (без урахування коштів держпідтримки) склали 7045,3 млн. грн., у 2010 р. – 7093,3 млн. грн. і у 2011 р. – 8888,4 млн. гривень. Таким чином за три останніх роки вони збільшилися майже на 26,2%. У ситуації, що склалася, держава вимушена за рахунок бюджетних коштів частково покривати витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції. При цьому обсяги такої підтримки мають сталу тенденцію до істотного збільшення. У 2011 р. при видобутку вугілля на рівні 38,4 млн. тонн вона склала 6,7 млрд.грн. проти 4,7 млрд.грн. для аналогічного вуглевидобутку у 2009 р., або зросла на 42%. Держава здійснює бюджетну підтримку шахт Міненерговугілля і по деяким іншим напрямкам їх поточного функціонування і розвитку. В цілому зазначені асигнування у минулому році склали майже 10,5 млрд.грн. і збільшилися проти 2010р. на 36%.

В існуючій збитковості державного сектора вугільної промисловості України слід виділяти дві складові. Перша зумовлена недоотриманням доходу від реалізації вугілля на внутрішньому ринку через встановлені занижені ціни заради підтримки конкурентоспроможності практично всіх галузей економіки (в першу чергу електроенергетики та чорної металургії – основних споживачів дешевого вугілля, а також галузей, що споживають дешевшу електроенергію та метал); друга складова збитковості формується безпосередньо на вугледобувних підприємствах. Економічний аналіз збитковості шахт свідчить, що вона утворюється під одночасним впливом багатьох факторів як об’єктивного характеру (складність гірничо-геологічних умов, низька якість запасів вугілля тощо), так і суб’єктивного (низький технологічний рівень виробництва, неефективне управління, цінові диспропорції).

Тому розвиток вітчизняної вугільної промисловості має бути спрямований на підвищення конкурентоспроможних обсягів видобутку вугілля для забезпечення необхідного рівня енергетичної безпеки держави, експортного потенціалу металургійної промисловості, а також – потреб комунально-побутових споживачів і населення. За експертними оцінками фахівців галузі, а також прогнозами у науково-технічній та економічній літературі досягнення зазначеної мети розвитку вугледобувного виробництва в Україні може бути забезпечено при видобутку у 2022 р. 100-115 млн. тонн вугілля. Для цього у програмі розвитку галузі необхідно передбачити:
• прискорення реструктуризації та кардинальне підвищення технічного рівня і розвитку шахтного фонду на базі реконструкції гірничого господарства шахт, будівництва нових виробничих потужностей, інноваційної модернізації, технічного переоснащення вугледобувних підприємств, що забезпечуть перехід на новий техніко-технологічний рівень виробництва;
• підвищення рівня використання виробничих потужностей;
• приведення якості вугільної продукції до конкуренто-спроможного рівня;
• подальше ефективне роздержавлення вугледобувних підприємств (приватизація, передача в оренду чи концесію, державно-приватне партнерство);
• впровадження ринкових механізмів фінансового забезпечення поточного функціонування і розвитку шахт з метою стимулювання залучення недержавних інвестицій у галузь і досягнення сучасних параметрів ефективності відпрацювання вугільних родовищ;
• лібералізацію ринку вугілля зі створенням системи цінових індикаторів;
• приведення якості трудового потенціалу у відповідність до нового техніко-технологічного рівня виробництва шляхом цільової підготовки та перепідготовки робітників і спеціалістів потрібного фаху та менеджерів;
• реформування системи управління державним сектором вугільної промисловості через розмежування функцій державного регулювання і господарського управління;
• посилення регуляторної ролі держави у функціонуванні підприємств в галузі незалежно від форми власності.

Материал выступления С.В. Янко на Пленуме ЦК Профсоюза работников угольной промышленности

Материал выступления С.В. Янко на Пленуме ЦК Профсоюза работников  угольной промышленности

Материал выступления С.В. Янко на Пленуме ЦК Профсоюза работников угольной промышленности
Материал выступления С.В. Янко на Пленуме ЦК Профсоюза работников
угольной промышленности

г. Киев, 28 мая 2012 г.

Уважаемые коллеги!

Рассмотрение на сегодняшнем Пленуме ЦК профсоюза итогов выполнения Отраслевого соглашения с участием представителей Минэнергоугля, профсоюзов и отраслевого объединения организаций работодателей угольной промышленности – это конкретное подтверждение углубления и развития в нашей стране социального диалога на равноправной трехсторонней основе при решении социально-экономических проблем. Европейская традиция трипартизма все более проникает в сферу практической деятельности государственных органов управления, профсоюзов и работодателей.
Анализируя уровень выполнения заданий, предусмотренных так называемой «малой отраслевой конституцией», каковой по сути является Отраслевое соглашение, в отведенное мне время считал бы необходимым остановиться на следующем.

При составлении Отраслевого соглашения между Министерством угольной промышленности Украины, другими государственными органами, собственниками (объединениями собственников), которые функционировали в угольной отрасли, и профсоюзами ещё в 2007 году в разделе «Сфера действия Соглашения» было определено: «Минуглепром и Предприятия с участием Профсоюзов будут содействовать образованию отраслевого объединения работодателей угольной промышленности независимо от форм собственности».
Прошло уже более пяти лет с того времени. Что же сделано по этому вопросу?

Решены ряд ключевых организационных вопросов. В частности: разработана структура, утверждены руководящие органы, а также Устав объединения, который зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины. В четырех угледобывающих регионах созданы областные организации – Донецкая, Луганская, Волынская и Львовская. В состав объединения вошло 50 крупных предприятий отрасли с численностью 230 тысяч трудящихся. Оно также является членом международной организации «Европейская ассоциация угля и лигнитов» (EURACOAL). В марте т.г. в Брюсселе на заседании технического совета наша делегация презентовала проект «Технология освоения глубоко залегающих угольных месторождений». Мы занимаемся не только наработками на перспективу. В настоящее время объединение активно участвует в экспертизе отдельных нормативно-правовых актов по вопросам развития угольной отрасли. С целью усиления этой работы предлагаем в каждой организации работодателей сформировать из числа высококвалифицированных специалистов группы экспертов по наиболее важным проблемам.

Работники нашего объединения также представляют угольщиков в наблюдательных советах и правлениях фондов социального страхования; комиссиях и рабочих группах, занимающихся разработкой норм Таможенного и Налогового кодексов Украины, подготовки Генерального и Отраслевого соглашения на новый срок. Совместно с Федерацией работодателей Украины мы отрабатываем совместную позицию по защите интересов отечественного производителя.

К сожалению, нам до сих пор не удалось привлечь в состав объединения все предприятия и организации отрасли независимо от форм собственности. Считаем, что решение этой проблемы является серьезным резервом в усилении нашей дальнейшей работы.

Что касается выполнения других заданий Отраслевого соглашения, то они, как отмечалось в докладах, реализованы примерно на 90%. На полное выполнение некоторых из них, особенно социальной направлености, средств, как всегда, не хватает. С этим можно согласиться, а можно и подискутировать. Спрашивается: какие дополнительные финансовые ресурсы ещё необходимо задействовать, чтобы своевременно обеспечить наших трудящихся бытовым топливом согласно действующим нормам? Возможно угля нет? Так по состоянию на 1 мая с.г. на складах шахт его скопилось почти 4,2 млн.тонн, в том числе на государственных – 2,2 млн.тонн. Бери – не хочу. Стыд и позор, когда шахтер, добывающий уголь, и его семья живут в неотапливаемом помещении. Кроме того, имеют место нередкие случаи, когда шахтеры, особенно перешедшие на заслуженный отдых с действующих, а также ликвидируемых предприятий отрасли, вообще не получают бытовое топливо или компенсацию за него в соответствии со статьей 43 Горного закона Украины. Эти крайне позорные явления недопустимы.

Или вопросы безопасного ведения горных работ. По данным Минэнергоугля, только в первом квартале с.г. на шахтах Украины было травмировано 972 человека, 42 из них – смертельно. Кстати, за этот период было травмировано 53 инженерно-технических работника, в том числе два – смертельно. То есть те специалисты, которые должны следить за охраной труда. При этом в целом по отрасли количество смертельных случаев на 1 млн.тонн добычи угля составило 1,9; на госпредприятиях – 3,3 и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38%. В тоже время, к примеру, в Китае этот коэффициент составляет 0,5. Такой же уровень в России, а в Польше – 0,1; в США – 0,03; в Австралии – 0,01.

Видимо, одной из причин высокого травматизма является крайне неудовлетворительная организация труда и неуправляемый режим работы угольных предприятий. Ведь в последнее время они работают по добыче угля 365-366 дней в году. Даже в довоенное, военное и послевоенное время шахты работали по добыче угля не более 360 дней. В праздничные дни (1 января, 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября и 5 декабря) они не работали. Кстати, в 60-е, 70-е и 80-е годы истекшего века шахты не только в праздничные, но и в воскресные дни не работали по добыче угля. На них производились капитальные и профилактические ремонты. Это была одна из мер, способствующая ежегодному росту объемов добычи угля и снижению производственного травматизма. Сегодня о таком рациональном режиме работы угольных предприятий просто забыли. Так, за истекшие 4 месяца текущего года среднесуточная добыча угля по всем шахтам Украины составила 217 тыс.тонн. В позапрошлое воскресенье (20 мая) она была 217,4 тыс.тонн, то есть нет разницы между выходными и рабочими днями. Поэтому не случайно у нас допускаются крупные аварии, не имеющие аналогов в мировой практике угледобычи. К примеру, разрушение башенного копра.

Нельзя считать нормальным и то, что мы только говорим о переводе теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей на сжигание в их топках угля вместо дорогостоящего импортируемого газа. Но разговоры продолжаются из года в год, а положение не меняется. Разве допустимо, чтобы угледобывающие предприятия останавливали из-за отсутствия спроса на их продукцию, неся при этом колоссальные убытки из-за условно постоянных расходов (вентиляция, водоотлив и т.д.). Видимо службы ГП «Уголь Украины», а также сбытовые организации негосударственных угледобывающих предприятий в данном вопросе много недорабатывают.

В связи с этим считаю особо важным определиться, в конце концов, с балансом необходимого в стране топлива и, прежде всего угля. Нельзя считать нормальным, когда на складах шахт накапливаются сверхдопустимые объемы угля, качество которого ежедневно снижается; нередко происходит его самовозгорание, с вытекающими отсюда последствиями.

Хотел бы также сказать несколько слов о себестоимости и цене на угольную продукцию. В министерском обзорнике основных показателей работы угольных предприятий за январь-апрель с.г. значится: себестоимость одной тонны товарной угольной продукции по всем угольным предприятиям Украины составляет 985 грн., по государственным – 1309 гривен. В тоже время цена одной тонны товарной продукции в оптовых ценах составляет, соответственно, 588 и 632 гривны. То есть себестоимость в среднем в 1,5-2,0 раза выше цены. Только одно предприятие, как видно из обзорника, — шахта Краснолиманская, отгружает угольную продукцию по цене, превышающей себестоимость на 5 гривен. А почему? Да потому, что шахты покупают материалы, оборудование и запасные части к нему по заоблачным ценам, а отгружают угольную продукцию по фиксированным. Никто, кроме шахтеров, не хочет работать себе в убыток.

В связи с этим, экономическим службам как Министерства, так и угольных предприятий есть над чем поработать. Почему-то за 1000 м3 газа платим более 500 долларов США, а за уголь, равноценной калорийности, в 2-2,5 раза меньше. Абсурд!
И вообще я считаю, что в этом зале присутствуют те, от кого зависит если не всё, то многое, чтобы задания, предусмотренные нашей, как я её уже называл «малой отраслевой конституцией», не только выполнялись, но и перевыполнялись с целью более полного удовлетворения материальных и моральных потребностей шахтерских коллективов.

Спасибо за внимание!

Прес-конференція “Безпечні умови праці – життя і здоров’я працівників”

3 жовтня 2012 року, за участі керівництва та експертів Федерації роботодавців України відбудеться прес-конференція “Безпечні умови праці – життя і здоров’я працівників”. Початок прес-конференції об 11.40.

В рамках заходу буде проведено прес-тур на АТ “Ветропак Гостомельський склозавод”, де буде відбуватись ознайомлення журналістів з виробничою діяльністю та організацією системи управління охороною праці на підприємстві. З програмою прес-туру можна ознайомитись тут

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ «Укрвуглероботодавці»

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ «Укрвуглероботодавці»ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ «Укрвуглероботодавці»

Затверджено Радою об’єднання
«Укрвуглероботодавці»
25 червня 2012 р. № 32/65

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
Всеукраїнського галузевого об’єднання організацій роботодавців вугільної промисловості «Укрвуглероботодавці»
на 2012-2013 роки

ОЗНАЙОМИТИСЬ

Шахта «Білоріченська» повернулася в державну власність

Шахта «Білоріченська» повернулася в державну власністьШахта «Білоріченська» повернулася в державну власність

Шахта «Білоріченська» (смт. Білоріченський Лутугинського району Луганської області) згідно з рішеннями судів повернута у державну власність та передана в управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Так, згідно з рішенням Господарського суду м. Києва від 15.12.2011 було визнано недійсним рішення позачергових загальних зборів від 19.11.2010 Державного відкритого акціонерного товариства «Шахта «Білоріченська» дочірнього підприємства Державної холдингової компанії «Луганськвугілля», згідно з яким Державне відкрите акціонерне товариство «Шахта «Білоріченська» дочірнього підприємства Державної холдингової компанії «Луганськвугілля» було припинено шляхом реорганізації в Товариство з обмеженою відповідальністю «Шахта «Білоріченська».

Державну реєстрацію ТОВ «Шахта «Білоріченська» за рішенням суду було скасовано.

Це рішення було підтверджено у судах вищих інстанцій — рішеннями Київського апеляційного господарського суду від 14.02.2012 та рішеннями Вищого господарського суду від 12.04.2012 та 25.06.2012.

За наказом Міненерговугілля від 15 серпня 2012 року, виконуючим обов’язки голови правління Державного відкритого акціонерного товариства «Шахта «Білоріченська» дочірнього підприємства Державної холдингової компанії «Луганськвугілля» було призначено Володимира Володимировича Ровенського. З 3 вересня 2012 року він приступив до виконання своїх обов’язків.

Що стосується інформації, розповсюдженої 14.09.2012 в деяких інтернет-ЗМІ щодо, начебто, проблем у роботі шахти, то ця інформація не відповідає дійсності.

За інформацією керівника підприємства Володимира Ровенського, шахта працює в звичайному режимі: зокрема зранку 14 вересня робоча чергова зміна шахтарів приступила до виконання планових робіт.

Слід також зазначити, що після повернення шахти у держвласність зарплата шахтарів стала розраховуватися за новими тарифними ставками, розрахованими із мінімальної зарплати 1073 гривні. До цього часу заробітну плату шахтарям нараховували з розрахунку мінімальної зарплати у 888 гривень.

Крім того, зараз завершується процес укладення договору з Державним підприємством «Вугілля України» щодо реалізації Державним відкритим акціонерним товариством «Шахта «Білоріченська» вугілля, видобутого на шахті, за цінами значно вищими, аніж до повернення шахти у державну власність.

Переглядаються та приводяться до законодавчо встановлених нормативів й інші соціальні стандарти життя шахтарів.

За 8 місяців Україна збільшила видобуток вугілля на 5,2%

За 8 місяців Україна збільшила видобуток вугілля на 5,2%За 8 місяців Україна збільшила видобуток вугілля на 5,2%

За січень-серпень 2012 року, згідно з оперативними даними, вугільні підприємства України видобули 56 875,6 тис. тонн вугілля, що на 11 084,9 тис. тонн, або на 24,2% перевищило плановий показник і на 2 824,3 тис. тонн, або на 5,2% більше показника за аналогічний період 2011 року.

В тому числі енергетичного вугілля було видобуто 40 140,2 тис. тонн, що на 3 012,0 тис. тонн, або на 8,1% більше планового показника. Порівняно з відповідним періодом 2011 року видобуток збільшився на 2 744,1 тис. тонн, або на 7,3%.

Коксівного вугілля було видобуто 16 735,4 тис. тонн, що більше запланованого обсягу на 8 072,9 тис. тонн, або на 93,2%. Порівняно з 2011 роком видобуток було збільшено на 80,3 тис. тонн, або на 0,5%.

За серпень 2012 року видобуток вугілля було збільшено 6 594 тис. тонн вугілля, що на 861,1 тис. тонн, або на 15% перевищує плановий показник, та на 69,8 тис. тонн більше показника серпня 2011 року.

При цьому вугільні підприємства, підпорядковані Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, за січень-серпень 2012 року, згідно з оперативними даними, видобули 16 334,7 тис. тонн вугілля, що порівняно з відповідним періодом 2011 року більше на 161,6 тис. тонн, або на 1,0%.
В тому числі видобуток енергетичного вугілля зріс на 465,9 тис. тонн, або на 4,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 11 588,2 тис. тонн.

За серпень 2012 року підприємства, підпорядковані Міненерговугілля, видобули 2 062,9 тис. тонн вугілля, що на 104,2 тис. тонн, або на 5,3% більше показника серпня 2011 року.

В тому числі енергетичного вугілля було видобуто 1 458,3 тис. тонн, що порівняно з відповідним періодом 2011 року більше на 79,2 тис. тонн, або на 5,7%.

За 8 місяців Україна збільшила видобуток вугілля на 5,2%