Напрямки діяльностіОсновні напрямки роботи (скачати) Всеукраїнського галузевого об’єднання організацій роботодавців вугільної промисловості «Укрвуглероботодавці» на 2012-2013 роки.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
Всеукраїнського галузевого об’єднання організацій роботодавців вугільної промисловості «Укрвуглероботодавці»
на 2013-2014 роки

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА І РОЗВИТОК УМОВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
І. Дерегуляція підприємницької діяльності.
1.1.Спрощення процедури започаткування, ведення та виходу з бізнесу.
1.2.Спрощення доступу до кредитних ресурсів, фінансова підтримка малого та середнього бізнесу.
1.3.Участь у розробці та надання пропозицій щодо проекту “Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки”.

II. Податкова політика.
2.1. Сприяння у зменшенні податкового навантаження та підвищення ефективності адміністрування податків шляхом вдосконалення Податкового кодексу України, зокрема щодо:
-запровадження спеціального режиму оподаткування підприємств, які реалізують інноваційні проекти та виробляють високотехнологічну продукцію;
-надання преференцій підприємствам, що ввозять для використання у господарській діяльності комплектуючі та обладнання, що не виробляються в Україні.
2.2. Удосконалення діючої нормативно-правової бази з питань оподаткування, що була прийнята в рамках імплементації Податкового кодексу, та внесення до неї змін, запропонованих роботодавцями.

III. Бюджетна політика.
3.1. Робота над проектом Державного бюджету України на 2014 рік.

IV. Митне законодавство.
4.1. Захист інтересів членів Об’єднання «Укрвуглероботодавці» у відносинах з митними органами всіх рівнів, зокрема забезпечення виконання державних зобов’язань перед вугільними підприємствами щодо повернення їм податку на додану вартість
4.3. Скасування ввізного мита на обладнання та комплектуючі, які обумовлюють технічний рівень видобутку та збагачення продукції вугільної промисловості.

V. Захист інтересів та забезпечення конкурентоспроможності підприємств вугільної промисловості.
5.1 Участь у розробці та надання пропозицій при підготовці нормативних документів щодо розвитку вугільної галузі в Україні.

5.2 Участь у розробці та надання пропозицій щодо проекту Концепції Загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості України на період до 2020 року
5.3 Сприяння подальшому ефективному роздержавленню вугледобувних підприємств (приватизація, передача в оренду чи концесію, державно-приватне партнерство). Включно з питаннями закриття неприбуткових вугільних підприємств.
5.4 Участь у розробленні Програми промислового розвитку України на 5 років та оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.
5.5 Побудова системи постійних консультацій із органами влади (МЗС, Мінекономрозвитку) щодо змісту усіх міжнародних договорів про створення зони вільної торгівлі та проведення періодичного аналізу досягнутих домовленостей щодо економічних та митних умов ведення бізнесу.
5.6 Вдосконалення законодавства у сфері державних закупівель.
5.7 Сприяння створенню програми державно-приватного партнерства.

VI. Інноваційно-інвестиційна діяльність.
6.1.Сприяння у вдосконаленні системи правового регулювання інноваційної діяльності.
6.2.Сприяння у вдосконаленні механізму відбору, державної реєстрації та експертизи інвестиційних, енерго- та ресурсозберігаючих інноваційних проектів / проектних пропозицій, які претендують на державну підтримку.
6.3.Сприяння на одержання кредитів на інноваційні проекти, зокрема тих, які передбачають кардинальне підвищення технічного рівня і розвитку шахтного фонду на базі будівництва нових виробничих потужностей та реконструкції діючих шахт, їх технічного переоснащення, що забезпечить перехід на новий, більш високий техніко-технологічний рівень виробництва.
6.4.Впровадження ринкових механізмів фінансового забезпечення поточного фінансування і розвитку шахтного фонду з метою залучення недержавних інвестицій у галузь і досягнення сучасних параметрів ефективності відпрацювання вугільних родовищ.

VII. Науково-дослідницька діяльність.
7.1. Створення умов для наукової діяльності на базі галузевих науково-дослідних установ та на виробничому рівні.
7.2. Сприяння залученню вугільних підприємств до вітчизняних і міжнародних науково-дослідних робіт.
7.3. Забезпечення охорони інтелектуальної власності вугільних підприємств.
7.4 Співпраця з науково – дослідницькими установами для вирішення нагальних проблем у вугільній галузі.
7.5 Участь у розробці та надання пропозицій щодо проекту розробки державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, передбачених Державною програмою розвитку професійно технічної освіти на 2011-2015 роки

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
І. Соціально-трудова політика у вугільній галузі
1.1. Участь у роботі Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України.
1.2. Реформування трудового законодавства, внесення пропозицій, доопрацювання проекту Трудового кодексу (або у разі необхідності розробка нового проекту Трудового кодексу).
1.3. Реформування системи оплати праці, зміна структури мінімальної заробітної плати, диверсифікація систем оплати праці, легалізація заробітної плати у тісній співпраці з галузевими профспілками.
1.4. Зменшення навантаження на роботодавців по сплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ) за рахунок оптимізації витрат фондів соціального страхування, перерозподілу внесків між роботодавцем і найманим працівником, стимулювання легалізації трудових відносин та оплати праці та збільшення бази для збирання ЄСВ.
1.5. Реформа системи фондів соціального страхування шляхом об’єднання Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.
1.6. Сприяння створенню інтегрованої інспекції праці з одночасним зменшенням кількості контролюючих органів в сфері праці.
1.7. Вдосконалення системи колективно-договірного регулювання, в т.ч. з метою запровадження укладання Генеральної угоди на тристоронній основі, збереження добровільності підписання та ліквідації жорсткої регламентації змісту угод різних рівнів, визначення їх цільової спрямованості.
1.8. Участь у розробці проекту Генеральної та Галузевої угоди на новий строк.
1.9. Сприяння державній політиці розумного витрачання коштів державного бюджету на соціальні потреби та недопущення безпідставного розширення соціальних зобов’язань держави і роботодавців.
1.10. Підтримка міст та соціальних проектів територіальних шахтарських громад, підвищення стандартів екологічності виробництва та соціального забезпечення шахтарів і їх сімей
1.11. Участь у розв’язанні конфліктів між роботодавцями та профспілками, між роботодавцями та громадськими об’єднаннями, включно з юридичним супроводом судових позовів.

ІІ. Розвиток трудового потенціалу працівників вугільної промисловості
2.1. Сприяння розробці та реалізації державної політики у сфері розвитку трудового потенціалу, включаючи підвищення професійного та кваліфікаційного рівнів трудових ресурсів України.
2.2. Реформування сфери професійного навчання, запровадження нових механізмів встановлення професійних стандартів, які відповідають сучасним потребам роботодавців, вдосконалення взаємовідносин держави, навчальних закладів і роботодавців.
2.3. Участь у реалізації Національної рамки кваліфікацій, розробці та впровадженні галузевої кваліфікаційної рамки.
2.4. Приведення якості трудового потенціалу у відповідність до нового техніко-технологічного рівня виробництва шляхом цільової підготовки та перепідготовки робітників і спеціалістів необхідного фаху та менеджерів.
2.5. Сприяння розробці та реалізації ініціатив сталого розвитку бізнесу, в т.ч. в сферах корпоративної соціальної відповідальності, розбудові громадянського суспільства.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ЗАХОДИ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦІ»
І. Напрямки
1.1. Захист інтересів підприємств вугільної промисловості в рамках членства у Світовій організацією торгівлі (СОТ), та взаємодії з Митним союзом.
1.2. Розвиток двостороннього співробітництво з міжнародною організацією праці (МОП).
1.3. Розвиток двостороннього співробітництво з галузевими організаціями роботодавців (Россії та Польщі) та бізнес-об’єднаннями інших країн (EURACOAL), з якими укладені угоди про співробітництво.
1.4. Забезпечення участі представників Об’єднання «Укрвуглероботодавці» у міжнародних бізнес-форумах та інших ділових заходах, які проводяться в рамках офіційних візитів за кордон вищих посадових осіб України з питань торгівельно-економічного співробітництва.
1.5. Забезпечення участі Об’єднання «Укрвуглероботодавці» у роботі двосторонніх міжурядових комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.
1.6. Здійснення підготовчих заходів для налагодження протягом 2012 року двосторонньої співпраці між Об’єднанням «Укрвуглероботодавці» та аналогічними структурами країн з розвиненим вугільним видобутком.
1.7. Продовження роботи по налагодженню тісного співробітництва між Об’єднанням «Укрвуглероботодавці» та EURACOAL.

РОЗБУДОВА ОБ’ЄДНАННЯ «УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦІ»
1.1 Створення оновленного реєстру підприємств, інтереси яких представляє Об’єднання «Укрвуглероботодавці», його впровадження і підтримка.
1.2 Залучення у члени Об’єднання «Укрвуглероботодавці» нових галузевих та територіальних організацій та їх об’єднань, зокрема ВАТ «Краснодонвугілля», ОП шахта імені О.Ф.Засядько, ДВАТ «Шахта Білореченська» та інші приватні підприємства.
1.3 Підвищення ефективності взаємодії дирекції Об’єднання «Укрвуглероботодавці» та виконавчих дирекцій членських організацій та їх об’єднань.
1.4 Подальше впровадження та видача номерних свідоцтв про членство в Об’єднанні «Укрвуглероботодавці».
1.5 Приймати активну участь та захищати позицію роботодавців вугільної промисловості всіх форм власності у роботі:
-трьохсторонньої соціально-економічної Ради при Президентові України;
-правлінь та наглядових рад фондів соціального страхування від тимчасової втрати працездатності та від нещасних випадків на виробництві;
-громадських рад та колегій Міненерговугілля і Держгірпромнагляду, робочих та експертних постійно діючих груп при підготовці Генеральної, Регіональної та Галузевої угод, митного, податкового і трудового кодексів.

II. Інформаційно-аналітична робота
2.1 Підготовка пакетів інформаційно-аналітичних матеріалів для інвесторів, іноземних делегацій.
2.2 Розробка, затвердження і підготовка галузевих оглядів, проведення маркетингових досліджень на замовлення роботодавців.
2.3 Інформаційно-консультативна допомога роботодавцям з актуальних питань їх діяльності.